ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ

กรุณาดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ เนื่องจากจำเป็นต้องนำไปวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบ

ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2564